HISTORIA

Przedwojenny Związek Strzelecki

Związek Strzelecki powstał we Lwowie 23 kwietnia  1910 roku z inicjatywy nielegalnego Związku Walki Czynnej, jako organizacja paramilitarna. Działał jednak legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie, we Lwowie pod nazwą Związek Strzelecki, w Krakowie jako Towarzystwo Sportowe “Strzelec”. Kierowała nim Komenda Główna Związków Strzeleckich z siedzibą we Lwowie, z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Komendzie Głównej podlegały Komendy Okręgowe:
w Krakowie (Galicja Zachodnia), Rzeszowie (Galicja Środkowa) i Lwowie (Galicja Wschodnia) oraz Komenda Królestwa Polskiego
i Komenda Zagraniczna. Organizacje strzeleckie działające w zaborze pruskim i Królestwie Polskim pozostawały
w konspiracji.

W Galicji Związek Strzelecki organizował szkoły podoficerskie i oficerskie, mógł korzystać ze strzelnic wojskowych, odbywać ćwiczenia oraz kupować broń i amunicję. Jego członkami byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, kierunków i partii politycznych (z wyjątkiem Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy). Szczególną rolę w rozbudowie organizacji odegrali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W maju 1913 roku zlikwidowano Komendę Główną, jej funkcję przejął Wydział Wojskowy Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, której komendantem wojskowym został Józef Piłsudski. W chwili wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki liczył 8000 członków zrzeszonych w 200 oddziałach strzeleckich. Członkowie Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich stanowili podstawę Legionów Polskich, walczących u boku Cesarstwa Austro-Węgierskiego, oraz konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej.

II wojna światowa

W 1939 Związek Strzelecki liczył ponad 500 tys. członków, którzy w czasie wojny obronnej 1939 roku wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe. Wydawał pisma: Strzelec, Praca Strzelecka.

Podczas II wojny światowej wielu starszych strzelców z różnymi stopniami brało czynny udział w wielu bitwach
w różnych oddziałach.

Lata 1939 – 1989 stanowią, ze zrozumiałych względów, przerwę w działalności Związku.

Reaktywacja

Jednostka Strzelecka 2033 w Lubaczowie dziedziczy bezpośrednio tradycje oddziału Związku Strzeleckiego
w Lubaczowie z lat 1910-1939.  Na początku lat 90 Pan chorąży ZS Marek Janczura z Horyńca próbował reaktywować lubaczowskiego strzelca – bez skutku. Następna próba reaktywowania Strzelca w Lubaczowie miała miejsce w roku 2007.  Z  inicjatywy młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Lubaczowie i staraniom Pana Tomasza Kantora
w dniu 5 lipca 2007 roku rozkazem Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” os-w powołać do życia Jednostkę Strzelecką 2033.
Na dowódcę został wyznaczony chor. ZS Tomasz Kantor.

Kontynuowanie Historii

Od czasu gdy powstała Jednostka Strzelecka 2033 w Lubaczowie co sobotę realizowane są zajęcia , na których podejmowane są różnorodne ciekawe tematy. Strzelcy znając swoją historię pielęgnują ją na różne sposoby m.in. biorą czynny udział w wielu uroczystościach zarówno patriotycznych jak i religijnych.

Przewiń na górę